Kierunek południowy-wschód


"Kierunek południowy-wschód"
Na ogłoszony w listopadzie ubr. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP konkurs dot. współpracy z Polonią i Polakami w 2013 r. odpowiedzieliśmy ofertą zakładającą realizację projektu w obszarze tematycznym "D" – „Zaangażowanie Polonii i Polaków za granicą we współpracę gospodarczą państw zamieszkani naszych rodaków z Polska”.
Wniosek nasz zyskał uznanie Komisji Konkursowej i otrzymaliśmy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP dofinansowanie na realizację wspomnianego projektu w kwocie 200.000 zł.
Projekt nosi nazwę "Kierunek południowy–wschód", bowiem nasze zainteresowania i działania ukierunkowane sa właśnie na obszary leżące na południowy wschód od granic Polski.
Nawiązaliśmy kontakty z organizacjami polonijnymi w następujących miejscowościach Ukrainy i Mołdawii: Stowarzyszenie Kulturalne im. Tymosza Padury w Koziatyniu (Ukraina), stowarzyszenie polonijne "Polonia" w Jużnoukraińsku (Ukraina), stowarzyszenie "Dom Polski" w Bielcach (Mołdawia) a także z Międzynarodową Organizacją pn. "Ukraina-Polska-Niemcy" z siedzibą w Winnicy (Ukraina). Zaproponowaliśmy również współpracę przy realizacji wspomnianego projektu Konińskiej Izbie Gospodarczej. Zwróciliśmy się również do Gminy Kleczew z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu. W rezultacie wymieniliśmy z poszczególnymi organizacjami listy intencyjne i podpisaliśmy umowy partnerskie: z "Domem Polskim"- w dniu 24.04. br., z organizacja "Ukraina- Polska-Niemcy" w dniu 30.04.2013 , Konińska Izba Gospodarcza w dniu 06.05.13 oraz w dniu 07.05.2013 umowę partnerską i o dotacji z Gmina Kleczew. Umowa z polskim MSZ została podpisana 7.05.br.W sumie budżet projektu "Kierunek południowy–wschód" wraz z wkładem własnym rzeczowym naszego stowarzyszenia opiewa na kwotę 221.200,00 zł. Koordynatorem projektu został Michał Koźlicki, prezes Zarządu Towarzystwa. Przez pewien czas funkcję animatora projektu pełnił p. Michał Czajor, b. dyrektor Konińskiej Izby Gospodarczej.
Projekt zakłada kilka etapów realizacyjnych:

Etap 1. Nawiazanie kontaktów ze środowiskami polonijnymi na wspomnianym wyżej obszarze i zachęcaniu na specjalnych spotkaniach przedstawicieli Polonii do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek. Spośród osób bioracych udział w spotkaniach wyłonione zostały osoby, określane jako liderzy, które zdecydowały się podjąć bliższa współpracę z realizatorami projektu na dalszych etapach projektu.
Z obszaru Ukrainy liderami zostały następujace osoby:
1. Katarzyna Panasiuk (Koziatyń)
2. Swietłana Czułajewska (Koziatyń)
3. Bogdan Grycewicz (Juznoukraińsk)
Natomiast w Mołdawii liderami projektu zostali:
1. Marina Albu ( Kiszyniów)
2. Wadim Dubceac ( Bielce)
Podczas tych spotkań prezentacje dotyczące założenia i prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek ze strony polskiej prowadzili Michał Czajor a ze strony ukraińskiej Olga Bryga oraz Anna Mihailevskaia ze strony mołdawskiej. Materiały informacyjno-promocyjne przygotowała dr Karolina Kotulewicz, pracownik naukowy Krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego
Etap 2. Liderzy wraz ze swoimi opiekunami z ramienia organizacji "Ukraina-Polska-Niemcy", p. Andrejem Kawuncem i "Domu Polskiego" p. Eweliną Maszarową przygotowali spotkania realizatorów projektu z przedsiębiorcami z obszaru Ukrainy i Mołdawii. Na tych spotkaniach omówione zostały możliwości oraz praktyczne uwagi dotyczące współpracy gospodarczej miedzy Ukrainą, Mołdawią i Polską. Głównym prelegentem tych spotkań była dr Karolina Kotulewicz.
Etap 3: Akcja promocyjno-informacyjna wśród przedsiębiorców z obszaru Wschodniej Wielkopolski dotycząca możliwości rozpoczęcia i rozwoju współpracy gospodarczej z Ukrainą i Mołdawią. W tym celu w dniu 06.08.br. w Kleczewskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie przedsiębiorców, podczas którego omówiono wszystkie aspekty współpracy gospodarczej oraz określono dalszą współpracę w ramach projektu.
Etap 4 Zakłada wyjazd polskich przedsiębiorców na Ukrainę(29.09.-03.10.br) i do Mołdawii( 22.09-25.09 br) celem zapoznania się realiami gospodarczymi tych państw i ew. nawiązaniem współpracy gospodarczej między poszczególnymi przedsiębiorstwami.
Etap 5 Zakłada rewizytę ukraińskich i mołdawskich przedsiębiorców w Polsce (Konin, Kleczew) w dniach 15.-20.10 br. Przedsiębiorcom towarzyszyć będą liderzy z obu krajów i przedstawiciele ukraińskich i mołdawskich organizacji pozarządowych ("Dom Polski" i "Ukraina-Polska-Niemcy") Oficjalne podsumowanie projektu przewidziane jest w Kleczewie w dniu 18 października br a zakończenie projektu w dniu 31.10.br.