WIEJSKIE PRZEDSZKOLE


Realizacja projektu „Wiejskie przedszkole”
    W dniu 01 czerwca 2010 otrzymaliśmy informację z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu o dofinansowaniu wniosku na realizacje projektu pn. Wiejskie Przedszkole”. Dofinansowanie wynosi 571.879,76 zł, wkład własny przekazywany przez Gminę Kleczew wynosi 95.612,00 co stanowi o, że budżet tego projektu wynosi 651.299,76 zł. Realizacja tego projektu rozpoczęła się w dniu 01.08.2010 i potrwa do dnia 30.07.2012r.
    W ramach tego projektu otwarto dwa Punkty Przedszkolne w Złotkowie i Koziegłowach oraz dofinansowane zostanie działalność oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sławoszewku. W roku szkolnym, 2010/2011 finansowaniem w ramach tego projektu objętych zostało 49 dzieci w wieku 3-5 lat.
    Projekt „Wiejskie przedszkole„ realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX , działanie 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”. Z racji tej, iż w powiecie konińskim najsłabiej jest rozwinięta sieć przedszkoli w Wielkopolsce , projekt uzyskał dofinansowanie organizatora konkursu – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Projekt zakłada powstanie dwóch Punktów Przedszkolnych na terenie gminy Kleczew; w Złotkowie i Koziegłowach oraz wsparcie finansowe oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Sławoszewku.
    Dotychczasowe usytuowanie przedszkoli w gminie Kleczew było bardzo niekorzystne z punktu widzenia rozmieszczenia sieci osiedli na tym terenie. Dotychczas funkcjonowały dwa przedszkola : w Kleczewie i Budzisławiu Kościelnym, miejscowościach , które znajdują się południowych i północnych obrzeżach gminy. Dzieci osób zamieszkujących centrum gminy, pozbawione było praktycznie dostępu do opieki i wychowania przedszkolnego (zbyt duże odległości). Taka sytuacja powodowała, że do oddziałów „zerowych” szkół podstawowych w Złotkowie i Koziegłowach uczęszczało dość dużo dzieci pięcioletnich. Badania dotyczące potencjalnego udziału dzieci w wieku 3-5 lat w zinstytucjonalizowanym wychowaniu przedszkolnym przeprowadzone w 2009 roku dały pozytywny wynik, dając podstawę do określenia wielkości Punktów Przedszkolnych w tych miejscowościach : do 25 dzieci w Złotkowie i do 15 dzieci w Koziegłowach.
    Władze gminy Kleczew zainteresowane również powstaniem różnych form przedszkolnych na terenie całej gminy , określiły, iż najlepsze warunki do funkcjonowania takich punktów będą w budynkach szkół podstawowych w Złotkowie i Koziegłowach. W momencie uzyskania przez Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Wiejskie przedszkole” podpisana została umowa partnerska między Gminą Kleczew a naszym stowarzyszeniem, regulująca wzajemną współpracę i podział obowiązków przy realizacji tego zadania.
    Kierownikiem projektu został prezes Towarzystwa p. Michał Koźlicki, księgowość projektu prowadzi p. Maria Gruszczyńska.
    Funkcjonowanie Punktów oparte jest na rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej(MEN) z dnia 27 maja 2009 r. „w sprawie rodzajów form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania” oraz na rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Punkty Przedszkolne zlokalizowane zostały w budynkach Szkół Podstawowych w Złotkowie i Koziegłowach. Dla tych Punktów organem prowadzącym jest Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej figurujące pod numerami 4320/1/10 i 4320/2/10 w gminnym rejestrze placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy Kleczew. Również wsparcie finansowe skierowane zostało dla dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Sławoszewku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kleczew.
    Do Punktu w Złotkowie zapisanych zostało 20 a do Punktu w Koziegłowach 15 dzieci . Komisja Kwalifikacyjna nie miała zbyt trudnego zadania, bowiem liczba dzieci nie przekraczała ilości przygotowanych miejsc. Kierownikiem Punktu Przedszkolnego w Złotkowie został mgr Roman Wesołowski a w Koziegłowach mgr Hanna Szczekocka. Nadzór nad realizacją projektu w Szkole Podstawowej w Sławoszewku realizuje dyrektor tej placówki p. mgr Małgorzata Szczekocka. Punkty znajdują się w pomieszczeniach stanowiących integralną część szkół podstawowych w Koziegłowach i Złotkowie i spełniają warunki określone przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. Oba Punkty funkcjonują w ciągu pięciu godzin dziennie, bez wyżywienia. Ustalony został ramowy rozkład dnia , zgodny z podstawą programowa określoną przez MEN.
Zajęcia z dziećmi prowadzą nauczycielki:
w Koziegłowach p. mgr Emilia Wróbel,
w Złotkowie p. Jolanta Kasprzak legitymująca się tytułem licencjata.
Obie nauczycielki mają przygotowanie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Pomocami pedagogicznymi są :
w Koziegłowach p. Anna Ślugaj
w Złotkowie p. Marzena Perkowska.

    Projekt zakładał, że z nauczycielkami „stacjonarnymi” współpracować będą specjaliści różnych dziedzin: logopedii, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, zajęć parateatralnych, języka angielskiego.
Ustalono ,że w ramach części edukacyjnej dnia , oprócz zajęć prowadzonych przez nauczycielki „stacjonarne” prowadzone będą następujące zajęcia:
*Zajęcia z rytmiki dwa zajęcia w tygodniu, prowadzone przez mgr Beatę Bednarek
*Zajęcia parateatralne jedno zajęcie w tygodniu prowadzone przez mgr Katarzynę Tylman-Wróbel
*Zajęcia z logopedii dwa zajęcia w tygodniu (zbiorowe i indywidualne) prowadzone w Punkcie:
- w Złotkowie przez mgr Beatę Kapela,
- w Koziegłowach przez mgr Annę Jabłońską
- w Sławoszewku przez mgr Małgorzatę Szymczak
*Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej jedna godzina w tygodniu:
- mgr Anetę Horbińską - Złotków,
- mgr Annę Jabłońską - Koziegłowy
- mgr Annę Bartczak - Sławoszewek.
*Podstaw języka angielskiego uczą naszych przedszkolaków panie:
- w Złotkowie p. Anna Skonecka
- w Koziegłowach p. Ewa Moks
- w Sławoszewku mgr Izabela Filipska.

    Zajęcia te, za zgodą rodziców wybiegają ponad minimum programowe. Wszystkie dzieci objęte są również wsparciem pedagogicznym, prowadzonym przez mgr Barbarę Trzewiczyńską. W ramach tych działań prowadzona jest systematyczna obserwacja rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci, organizowane są spotkania z rodzicami dotyczące poszczególnych problemów wychowawczych dzieci w wieku 3-5 lat. Pobyt dzieci i wszystkie zajęcia w Punktach Przedszkolnych a zajęcia w oddziale przedszkolnym w Sławoszewku są nieodpłatne.
    W ramach projektu zakupiono kompletne wyposażenie meblowe do obu Punktów, zabawki i pomoce dydaktyczne,w tym również dla dzieci z oddziału przedszkolnego w Sławoszewku. Zakupiono komplet przyborów do prowadzenia zajęć z logopedii i gimnastyki korekcyjnej. We wszystkich trzech miejscach realizacji projektu prowadzone są ożywione działania, co w niewielkim stopniu ilustrują załączone zdjęcia.

Migawki z pasowania na przedszkolaka
Koziegłowy 2010.

Pasowanie na przedszkolaka
Złotków 2010.