NASZE PROJEKTY

       Rok 2004 był momentem przełomowym w działalności Towarzystwa Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej. Otrzymaliśmy wtedy dotację w wysokości 100.000 euro na realizację projektu „Zieleń kluczem dla wykluczonych”. Pieniądze pochodziły z funduszu PHARE 2002 a jednostką pośredniczącą była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Partnerami w realizacji tego projektu był Powiatowy Urząd Pracy w Koninie i Gmina Kleczew. W sumie budżet tego przedsięwzięcia wyniósł 126.759,00 euro. Projekt ten zakładał reintegrację społeczną grupy osób długotrwale bezrobotnych, przeżywających różnego rodzaju problemy egzystencjalne. Głównym założeniem projektu była organizacja prac interwencyjnych przy zieleni dla kilkudziesięciu osób a także oddziaływania terapeutyczne z częścią uczestników borykających się z problemami alkoholowymi.
      Projekt funkcjonował od 7 października 2004 roku do
31 lipca 2005 roku. Budżet projektu przeznaczony został w większości na wynagrodzenia uczestników i personelu projektu, zakup specjalistycznego sprzętu, narzędzi, sadzonek drzew i krzewów, odzieży ochronnej dla uczestników oraz na wyposażenie i utrzymanie biura projektu. Prace na terenach zielonych prowadzone były według zaleceń opracowanych w programie Odnowy, Rozwoju i Utrzymania Zieleni w gminie Kleczew.
      Rekrutacja uczestników prowadzona została przez zespół złożony z personelu Projektu, pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kleczewie.
Przy rekrutacji brano pod uwagę okres pozostawania bezrobotnym a także różne osobiste problemy egzystencjalne.
Projekt ten był monitorowany przez Zarząd Towarzystwa, który traktował to jako powinność społeczną. Rozliczenie projektu, jego audyt przeprowadziła firma audytorska z Poznania. Według szacunków uczestnicy projektu wykonali przez ten czas prace i zadania na terenie gminy wartości 1 miliona złotych. Mamy świadomość, że tego typu inicjatywa nie rozwiązała problemu bezrobocia na tym terenie, stała się jednak zaczynem do dalszych działań w tym kierunku.
      Jesienią 2005 podjęliśmy prace nad przygotowaniem wniosku nowego projektu, który nazwaliśmy „Staż w Kleczewie”. Wniosek ten dotyczył działań objętych Sektorowym Programem Operacyjnym - Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 i dotyczył działania 1.5 - promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup społecznych szczególnego ryzyka. Partnerem dla Towarzystwa Promocji przy realizacji tego projektu zostało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej –Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.
      Projekt ten realizowany był w okresie 15 czerwca 2006 - 15 listopada 2007. Budżet tego przedsięwzięcia wynosił 832.030,84 zł.
      Od początku kwietnia 2007 roku Towarzystwo Promocji realizuje zadanie pn. „Gminne staże”. Przedsięwzięcie to było rozwinięciem projektu „Staż w Kleczewie” i było dofinansowane przez Gminę Kleczew. Podstawą uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie o wyasygnowaniu 40.000 zł na ten cel, była oferta naszego stowarzyszenia, przygotowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W ramach tego zadania osiem bezrobotnych osób otrzymało wsparcie w postaci staży i przygotowania zawodowego we firmach i instytucjach na terenie gminy Kleczew a także uczestniczy w zajęciach proponowanych na tych samych zasadach jak uczestnikom projektu „Staż w Kleczewie”. Realizacja tego zadania była jednocześnie przykładem dobrej współpracy samorządu terytorialnego z organizacją pozarządową.

    Realizacja projektu, która trwała od 01.02.2009 do 30.04.2010 r. przewidywała dwie „ścieżki” działania:
1. Organizację różnego rodzaju kursów zawodowych dla osób zagrożonych utratą pracy;
2. Przeprowadzenie badań nad stanem gospodarki regionu konińskiego ( rozumianego jako miasto i powiat koniński), opracowanie otrzymanych wyników i opublikowanie ich wyników w specjalnym raporcie.
     W ramach tego projektu zlecono i przeprowadzono realizację następujących kursów:
1. kurs podstaw księgowości dla 10 osób
2. Kurs prawa jazdy kat C i E - dla 18
3. Kurs specjalistycznego spawania - dla 20 osób
4. kurs operatorów koparek dla 17 osób.
W sumie przez projekt „przewinęło” się 105 osób, z których każda otrzymała specjalistyczne wsparcie z zakresu umiejętności radzenia sobie, postępowania na rynku pracy. Certyfikaty ukończenia kursów otrzymało 65 osób. Wszystkie te osoby zdały również egzaminy przed państwowymi komisjami.
    W drugiej części projektu powstał raport z badań pn. „Rewitalizacja, czyli co robić przed zamknięciem ostatniej kopalni?” Raport został wydrukowany w nakładzie 200 egzemplarzy i rozesłany do wszystkich środowisk mających wpływ na stan gospodarki regionu konińskiego. Jego treść została podana do publicznej wiadomości podczas konferencji kończącej projekt, która odbyła się w dniu 23 kwietnia 2010r. Z terenu gminy Kleczew różnego rodzaju kursy ukończyło 20 osób.

XVIII i XX Przeglądzie Amatorskich Orkiestr Dętych:
    Nasze stowarzyszenie uczestniczyło w przygotowaniu i realizacji dwóch edycji Regionalnego Amatorskiego Przeglądu Orkiestr Dętych, który corocznie odbywa się w Kleczewie. Oprócz bezpośredniej realizacji nasze stowarzyszenie wystąpiło każdorazowo o dofinansowanie tej imprezy do Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W 200 r. otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 5000 zł a w 2010 w wysokości 3000 zł.

Dzień Dziecka w 2010r.
    W dniu 30 maja 2010 r. na Stadionie Miejskim nasze stowarzyszenie było współorganizatorem imprezy pn.” Dzień Dziecka w Kleczewie”. Oprócz bezpośredniej organizacji imprezy wystąpiliśmy do Starostwa Powiatowego w Koninie o dofinansowanie tej imprezy w kwocie 2000 zł

"Wiejskie przedszkole" 2010 - 2012
Projekt zrealizowany został w ramach POKL, priorytet IX, działanie 9.1.1. Realizowany był w okresie 2010-2012. Umowa podpisana z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu określała budżet tego zadania w kwocie 651.299,71 zł, z tego dofinansowanie Gminy Kleczew ( wkład własny) w wysokości 95.612,00 zł. Projekt zakładał utworzenie dwóch Punktów Przedszkolnych, w miejscowościach Złotków i Koziegłowy, gmina Kleczew, prowadzonych przez nasze stowarzyszenie oraz dofinansowanie i wyposażenie materialne oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Sławoszewku. W trakcie realizacji projektu wychowaniem przedszkolnym objęto 90 dzieci w wieku 3-5 lat, w tym 50 dziewczynek i 40 chłopców. Punkt Przedszkolny w Koziegłowach funkcjonował przez 393 dni a PP w Złotkowie przez 423 dni ( również w okresie wakacji letnich).
W trakcie realizacji projektu odbyło się 476 zajęć z rytmiki, 251 zajęć z gimnastyki korekcyjnej,494 zajęcia z logopedii ( indywidualnych i zbiorowych), 464 zajęcia z języka angielskiego, 240 zajęć parateatralnych. Wszystkie dzieci objęte były opieką pedagogiczną. Również odbyło się 6 festynów rodzinnych a dzieci uczestniczyły w 7 spotkaniach z teatrem ( na miejscu i w siedzibach teatrów w Toruniu i Gnieźnie)
W ramach projektu zatrudniono w sumie na umowę o pracę 7 osób a 14 osób na umowę zlecenie.
Po zakończeniu realizacji projektu, Punkty Przedszkolne zostały przejęte przez Gminę Kleczew i funkcjonują jako oddziały przedszkolne szkół podstawowych w Złotkowie i Koziegłowach. Wyposażenie jakie zakupiono w trakcie realizacji wspomnianego projektu, zostało przekazane nieodpłatnie placówkom oświatowym w Sławoszewku, Złotkowie i Koziegłowach.

Projekt "Kierunek południowy-wschód" 2013
Projekt jest odpowiedzią na konkurs organizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.” Złożyliśmy ofertę na działanie w obszarze „D” wspomnianego konkursu: „Zaangażowanie Polonii i Polaków za granicą we współpracę gospodarczą państw zamieszkania naszych rodaków z Polską”. Projekt w okresie: maj – październik 2013 r. obejmuje działania, we współpracy z Polonią, na rzecz rozwoju wymiany gospodarczej między Polską a Mołdawią i Ukrainą.
Budżet projektu wynosi 221.200,00 zł , z tego wkład Gminy Kleczew 20.000,00 zł. Skoncentrowaliśmy się na działaniach w trzech środowiskach polonijnych: Koziatyniu ( Ukraina), Jużnoukraińsku (Ukraina) i Bielcach ( Mołdawia). Przy realizacji projektu naszymi partnerami są: Konińska Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Kulturalne im. Tymosza Padury w Koziatyniu, Stowarzyszenie „Polonia” w Jużnoukraińsku, stowarzyszenie „Dom Polski” w Bielcach ( Mołdawia) oraz stowarzyszenie o nazwie „Ukraina- Polska- Niemcy” z siedzibą w Winnicy.
Projekt składa się z kilku etapów:
Pierwszy etap zakładał spotkania z Polonią we wspomnianych trzech miejscach, podczas których omówiono możliwości podjęcia przez osoby o polskich korzeniach działalności gospodarczej na własny rachunek. Wyłoniono wtedy również liderów, których zadaniem jest współpraca z realizatorami projektu w dalszych etapach realizacji projektu. W sumie wybrano 5 liderów ( troje z Ukrainy i dwoje z Mołdawii)
Liderzy projektu przygotowali spotkania z ukraińskimi i mołdawskimi przedsiębiorcami, które odbyły się w ramach drugiego etapu realizacji projektu. W trzecim etapie realizowana była akcja promocyjno- informacyjna wśród przedsiębiorców z regionu konińskiego na rzecz rozwoju współpracy gospodarczej z Ukrainą i Mołdawią.

Efektem tych działań było spotkanie w Kleczewie z przedsiębiorcami w dniu 06.08.2013 r. Rezultatem tego spotkania było przygotowanie i realizacja wielkopolskiej misji gospodarczej na Ukrainę i do Mołdawii. Wizyta w Mołdawii przebiegała w dniach 21-26.09.2013 r. Delegacja liczyła 9 osób, w tym dwie osoby z terenu gminy Kleczew oraz dwie osoby towarzyszące(koordynator projektu, tłumacz). Ze względu na specyfikę tego kraju, obfitującego w sady i winnice wśród delegacji przeważali przedstawiciele spółek sadowniczych i hurtowni owoców terenu powiatu konińskiego. Był też przedstawiciel branży budowlanej i oświetleniowej. Polscy przedsiębiorcy odbyli spotkania w Bielcach , Kiszyniowie, Ungheni i Briczanach. Prowadzono rozmowy na temat wspólnych, polsko- mołdawskich przedsięwzięć w sadownictwie. Misja gospodarcza na Ukrainę odbyła się w dniach 28.09- 03.10.2013 r. W tym przedsięwzięciu wzięło udział 5 przedstawicieli firm budowlanych, kamieniarskiej i informatycznej. W sumie delegacja liczyła 7 osób. Kierownikiem misji był p. Paweł Jasiński, dyrektor Konińskiej Izby Gospodarczej. Poszczególni przedstawiciele spotykali się w Koziatyniu, Winnicy i Jużnoukrainsku z przedstawicielami firm budowlanych i kamieniarskich. Obejrzano również dwa kamieniołomy na terenie obwodu Winnickiego i Mikołajewskiego. W Winnicy dokonano podpisania listu intencyjnego o wzajemnej współpracy pomiędzy Konińską Izbą Gospodarczą a tamtejszą Izbą Handlowo- Przemysłową. Polska delegacja była dwukrotnie przyjmowana przez marszałka obwodu Winnickiego.
W dniach 14-20 października 2013 r. gościliśmy w Kleczewie delegacje przedsiębiorców z Ukrainy i Mołdawii. Osobom tym towarzyszyli liderzy projektu. W sumie ze strony ukraińskiej przybyło 10 osób a ze strony mołdawskiej 6 osób. Przedsiębiorcy z Mołdawii i Ukrainy odwiedzili następujące firmy i przedsiębiorstwa na terenie powiatu konińskiego: firmę kamieniarska Cloon w Koninie, hurtownię materiałów budowlanych w Kleczewie, firmę Franspol w Koninie, przedsiębiorstwo sadownicze k/ Sompolna wraz z chłodniami owoców, sklep odzieżowy „Katarzynka” w Kleczewie. Zostali przyjęci przez prezydenta m. Konina i burmistrza Kleczewa.
W dniu 18.10 2013 odbyło się w Kleczewie oficjalne podsumowanie i zakończenie projektu. Podsumowując projekt „Kierunek południowy-wschód” należy przytoczyć następujące dane:
1. Przeszkolono 65 uczestników projektu, obywateli Ukrainy i Mołdawii ze środowisk polonijnych w zakresie samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w kraju ich zamieszkania i w Polsce a także zapoznano te osoby z warunkami i możliwościami realizacji współpracy gospodarczej między krajami ich zamieszkania a polską. 2. Wyłoniono pięć osób, Liderów projektu, którzy współpracowali z realizatorami projektu w kolejnych etapach projektu.
3. Stworzono zasób informacyjny składający się z przeszło 100 podmiotów gospodarczych , z tego 88 podmiotów z Ukrainy i Mołdawii, które wyraziły zainteresowanie współpracą gospodarczą ze swymi ew. partnerami z Polski, Ukrainy i Mołdawii.
4. Przygotowano przedstawicieli 98 podmiotów gospodarczych z terenu Ukrainy, Mołdawii i Polski do współpracy z ew. partnerami w tych krajach;
5. Bezpośrednią współpracę ze swoimi zagranicznymi partnerami podjęły następujące podmioty: Z obszaru Polski - 12 podmiotów gospodarczych Z Ukrainy 8 podmiotów gospodarczych Z obszaru Mołdawii 5 podmiotów gospodarczych. 6. Wzmocniono organizacyjnie, ożywiono działalność następujących organizacji polonijnych:
a. Centrum Kultury Polskiej im . Tymosza Padury w Koziatyniu(Obwód Winnicki)
b. Stowarzyszenie „Polonia” w Jużnoukraińsku (Obwód Mikołajewski)
c. Stowarzyszenie „Dom Polski” w Bielcach (Mołdawia)
7. Podjęto pierwsze samodzielne kroki w zakresie wymiany gospodarczej, podpisano pierwsze kontrakty, prowadzone są rozmowy w sprawie dalszych.
Ostatecznie realizacja projektu wyniosła kwotę 216.566,18 zł, z tego dofinansowanie MSZ kwotę 196.606,18 zł, wkład Gminy Kleczew i Towarzystwa wyniósł 19.959,39 zł. W dniu 15.05.2014 r. otrzymaliśmy z MSZ pismo nr DWPPG nr 262.29.2014/4, w którym zaakceptowano sprawozdanie z realizacji projektu „Kierunek południowy-wschód”