KRONIKA WYDARZEŃ
      Kleczewskie Towarzystwo Promocji i Rozwoju (d. Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej) zostało powołane do życia 16 listopada 1999 roku. Lista założycieli liczyła 39 osób. Już 21 grudnia tego samego roku Towarzystwo, po zatwierdzeniu statutu, zostało wpisane do rejestru Sądu Okręgowego w Koninie pod numerem 617. Otrzymaliśmy status stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną. Tego typu stowarzyszenia nazywane są równie organizacjami pozarządowymi.
Komitet założycielski, wyłoniony na pierwszym, organizacyjnym spotkaniu składał się z następujących osób:
1. Michał Koźlicki
2. Marzena Morawicz
3. Dariusz Szymczak

      W kwietniu 2000 roku ukonstytuowały się Zarząd i Komisja Rewizyjna w następującym składzie:

Zarząd
1. Prezes - Michał Koźlicki
2. Zastępca Prezesa - Józef Chojnacki
3. Skarbnik - Elżbieta Raźna
4. Sekretarz - Eugeniusz Kaczmarek
5. Członek - Marzena Morawicz
6. Członek - Mirosława Woźniak

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Karol Licheniak
Sekretarz - Hanna Szczekocka
Członek - Maciej Trzewiczyński
Członek - Janusz Berthold
Członek - Janusz Sucholas

Rok 2001
      W tym roku nastąpiła rejestracja naszego stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 15671.

Rok 2002
      W dniu 18 czerwca 2002 roku odbyło się spotkanie Zarządu Towarzystwa z miejscowymi przedsiębiorcami. Pracodawcy zainteresowani byli szczególnie możliwością pozyskania dofinansowania z funduszy europejskich oraz proponowali utworzyć komórkę informującą przedsiębiorców o różnych ciekawych promocjach dotyczących działalności gospodarczej.
      W grudniu 2002 roku Zarząd Towarzystwa zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew w sprawie przejęcia w zarządzanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie. Przez okres od 01.01.2003 do 31.12.2005 roku MGOK w Kleczewie zarządzany był przez nasze Towarzystwo. Pierwszym pełnomocnikiem Towarzystwa do zarządzania
MGOK-iem był Michał Koźlicki, po nim kierował tą placówką Zbigniew Dobrzycki.

Rok 2003
      W styczniu 2003 roku Towarzystwo złożyło wniosek do Funduszu Współpracy w Warszawie, instytucji wykonującej w imieniu Komitetu Integracji Europejskiej zadania w zakresie realizacji i finansowania programów zleconych przez Unię Europejską. Wniosek projektu pod nazwą „Kleczew dla integracji” zakładał organizację na przełomie kwietnia i maja 2003r. szeregu imprez i przedsięwzięć mających na celu propagowanie integracji europejskiej na terenie gminy i miasta Kleczew. W trakcie tych wydarzeń gościliśmy młodzież gimnazjalną z miasta Ilm w powiecie Ilmenu /Turyngia, Niemcy/. Zaproszono również na obchody 100 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczewie delegację strażaków z miasta Glodeni w Republice Moldova.
      Kilka tygodni wcześniej, w marcu 2003 roku przedstawiciele Towarzystwa dzięki dotacji Gminy Kleczew wzięli udział w Międzynarodowych Targach Rzemiosła (IHM)w Monachium. Prezentowaliśmy tam rzemiosło i rękodzieło z gminy Kleczew i regionu konińskiego.
      W październiku 2003 roku z inicjatywy burmistrza Gminy Kleczew Marka Wesołowskiego Towarzystwo pośredniczyło w pozyskaniu funduszów na wyposażenie salki rehabilitacyjnej znajdujących się na terenie naszej gminy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nieborzynie. W wyniku tych starań zakupiony został sprzęt wartości 30 tysięcy złotych.
      W dniu 21 października 2003 odbyło się posiedzenie Zarządu Towarzystwa, podczas którego dokonano zmian w jego składzie. W związku ze śmiercią śp. Marzeny Morawicz i rezygnacją p. Eugeniusza Kaczmarka, postanowiono, zgodnie z § 21, p. 4 statutu Towarzystwa dokooptować dwie osoby w skład Zarządu: pp. Tadeusza Michalskiego i Wojciecha Putza.
W ten sposób skład Zarządu przedstawiał się następująco:
Prezes - Michał Koźlicki
Zastępca Prezesa - Józef Chojnacki
Skarbnik - Elżbieta Raźna
Sekretarz - Mirosława Woźniak
Członkowie Zarządu:
Wojciech Putz, Maria Ziemniarska, Tadeusz Michalski

Migawki z pobytu przedstawicieli straży pożarnej
z miejscowości Glodeni (Rep. Moldova) maj 2003r.

Pierwsza strona folderu zapraszająca turystów z NiemiecRok 2004
      W dniu 20 kwietnia 2004 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków Towarzystwa
      Zebrani na Walnym Zgromadzeniu udzielili Zarządowi absolutorium za 2003 rok oraz dokonali wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej na następną , czteroletnią kadencje. W wyniku wewnętrznego ukonstytuowania się tych dwóch organów , ich skład przedstawiał się następująco:
1. Prezes - Michał Koźlicki
2. Zastępca Prezesa - Stanisław Macyszyn
3. Sekretarz - Mirosława Woźniak
4. Skarbnik - Elżbieta Raźna
Członkowie Zarządu:
5. Józef Chojnacki
6. Maria Ziemniarska
7. Roman Wesołowski

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:
1. Przewodnicząca - Maria Kosińska
Członkowie Komisji:
2. Barbara Paruszyńska
3. Urszula Bachera
4. Maria Dobska
5. Roman Janicki

      W październiku 2004 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Zieleń kluczem dla wykluczonych”. Budżet tego projektu wyniósł 123.753 euro. W trakcie realizacji tego zadania zatrudnienie uzyskało 40 osób; wykonano prace na terenie Kleczewa i gminy wartości
ok. 1 miliona złotych. Projekt zakończył się w lipcu 2005 roku.

Rok 2005
      W drugiej połowie 2005 roku złożyliśmy wniosek na realizację projektu „Staż w Kleczewie”. Po kilku miesiącach oczekiwania Komisja Oceny projektów podjęła decyzję pozytywną i otrzymaliśmy dotację w wysokości 823.710,54 zł. Cała kwota realizacyjna projektu wynosi 832.040,84 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 16.06.2006 roku.

Rok 2006
      W dniu 13.06.2006 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Towarzystwa, podczas którego Zarząd otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy. Wprowadzono też kilka poprawek do statutu. Rozpoczęła się realizacja projektu „Staż w Kleczewie”.

Rok 2007
      Na posiedzeniu Zarządu w dniu 16 lutego 2007 roku kilku członków Zarządu Towarzystwa składa rezygnację z pełnionych funkcji. Dotyczy to osoby Zastępcy Prezesa p. Stanisława Macyszyna, skarbnika, p. Elżbiety Raźnej i członka Zarządu p. Józefa Chojnackiego. Powodem tych decyzji jest uzyskanie przez te osoby mandatu radnych gminnych i powiatowych. Serdecznie dziękujemy naszej Koleżance i Kolegom za długoletnią, owocną współpracę.
      W ich miejsce Zarząd dokonał wyboru następujących osób: Romanowi Wesołowskiemu powierzono funkcję Zastępcy Prezesa, Mirosławie Woźniak powierzono funkcję Skarbnika a Marii Ziemniarskiej funkcję Sekretarza Zarządu. Pozostałe miejsca w Zarządzie postanowiono uzupełnić podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia , które wyznaczono na dzień 14.03.2007r.
      W dniu 28 lutego złożyliśmy do Gminy Kleczew wniosek na realizację zadania „Gminne staże”. Budżet tego przedsięwzięcia wynosi 40.000 zl. Realizacja tego zadania będzie uzupełnieniem projektu „Staż w Kleczewie”. Realizacja „Gminnych staży” rozpoczęła się w dniu 01.04.2007r.
      W dniu 14.03 2007 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenia Sprawozdawcze członków Towarzystwa Promocji. Na tym posiedzeniu Zarząd uzyskał absolutorium z rok 2006, uzupełniony został skład Zarządu, dokonano zmian w statucie pod kątem uzyskania przez nasze stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego.
Nastąpiły tez zmiany w Komisji Rewizyjnej Od dnia 14.03.2007 skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa przedstawia się następująco:
1. Prezes - Michał Koźlicki
2. Zastępca Prezesa - Roman Wesołowski
3. Skarbnik - Mirosława Woźniak
4. Sekretarz Zarządu - Maria Ziemniarska
5. Członek Zarządu - Maria Dobska
6. Członek Zarządu - Ewa Jakubowicz
7. Członek Zarządu - Joanna Grzechowska

Komisja Rewizyjna działa w składzie:
1. Maria Kosińska - przewodnicząca
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
2. Urszula Bachera
3. Barbara Paruszyńska
4. Roman Janicki
5. Władysław Koliński

      W dniu 26.06.2007 odbyło się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa w sprawie zmian w statucie stowarzyszenie, które umożliwiły uzyskanie przez Towarzystwo w dniu 10.10. 2007 statusu organizacji pożytku publicznego.
       W zadaniu „Gminne staże”, finansowanym w całości przez Gminę Kleczew uczestniczyło ośmiu młodych stażystów. Natomiast do uczestnictwa w projekcie „ Staż w Kleczewie” zgłosiło się 217 z czego zakwalifikowano 156 osób. Wśród nich 81 osób otrzymało wsparcie w postaci stażu czy też przygotowania zawodowego. Duża część z grupy stażystów otrzymała dalsze zatrudnienie; wielu z nich nadal pracuje, m.in. we firmie Polo-Market w Kleczewie. Projekt „Staż w Kleczewie” zakończył się z dniem 15.11.2007r. Końcowe rozliczenie projektu nastąpiło w dniu 10 lipca 2008r.

Biuro Projektu Staż w Kleczewie

Zespół realizatorów Projektu Staż w Kleczewie


       Realizacja projektu była badana przez dwóch niezależnych audytorów oraz przez komórkę kontroli Departamentu Wdrażania EFS Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Rok 2008

         W 2008 roku Towarzystwo przygotowało szereg wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jednakże żaden z nich nie został wdrożony do realizacji. W dniu 8.09.2008 r. Towarzystwo podpisało umowę partnerską ze Stowarzyszeniem „Bezpieczny Konin” w sprawie realizacji działania w priorytecie VIII POKL. W rezultacie powstał wniosek na realizacje projektu w działaniu 8.1.2 pn. „ Partnerstwo lokalne szansą na rozwój gospodarczy regionu konińskiego”.

Rok 2009

       W dniu 24 kwietnia 2009r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa. Sprawozdanie za okres minionej kadencji przedstawił prezes Michał Koźlicki. Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie udzielenie absolutorium ustępującemu
    Zarządowi.
2. Uchwala w sprawie zmiany statutu Towarzystwa.:
  a. rezygnacja z prowadzenia przez Towarzystwo działalności
       gospodarczej (której nigdy nie podjęto)
  b. zmiany liczby członków Komisji Rewizyjnej (z pięciu do
      trzech)
  c. przeredagowanie i dopisanie nowych form działalności,
     (m.in. prowadzenia różnych form wychowania
      przedszkolnego)
3. Uchwała w sprawie wyboru władz stowarzyszenia.
W wyniku wyboru ukonstytuował się Zarząd Towarzystwa w następującym składzie:
1. Prezes - Michał Koźlicki,
2. Zastępca Prezesa - Roman Wesołowski,
3. Skarbnik - Mirosława Woźniak,
4. Sekretarz - Maria Ziemniarska,
5. Członek Zarządu - Ewa Jakubowicz,
6. Członek Zarządu - Anna Ślugaj,
7. Członek Zarządu - Tomasz Cichocki.

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:
1. Przewodnicząca - Maria Kosińska,
2. Członek KR - Jan Staszak,
3. Członek KR - Urszula Bachera.

Jednocześnie wyrażono serdeczne podziękowania za ich dotychczasowa prace w organach statutowych następującym osobom:
p. Marii Dobskiej,
p. Joannie Grzechowskiej,
p. Romanowi Janickiemu,
p. Barbarze Paruszyńskiej,
p. Władysławowi Kolińskiemu.

    Równolegle pracowaliśmy nad przygotowaniem wniosku do priorytetu IX, działanie 9.1.1 „ Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.
W edycji 2009 r. nie udało się nam uzyskać dofinansowania, natomiast wniosek złożony w edycji roku 2010 uzyskał dofinansowanie i przystawiono do jego realizacji.

Rok 2010

   Na posiedzeniu Zarządu Towarzystwa w dniu 24 marca podjęto uchwały o przyjęciu bilansu Towarzystwa za 2009 rok oraz o przyjęciu sprawozdania merytorycznego za 2009 r. Wyznaczono również termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa – pierwotnie na dzień 14 kwietnia – z powodu żałoby narodowej na dzień 24 kwietnia 2010 r. W dniu 24 kwietnia odbyło się Zwyczajne walne Zgromadzenie sprawozdawcze naszego stowarzyszenia połączone z obchodem 10 lecia istnienia Towarzystwa Promocji. Uroczystość odbyła się z udziałem burmistrza Marka Wesołowskiego, zastępcy Burmistrza Stanisława Maciejewskiego i Przewodniczącego rady Miejskiej w Kleczewie Macieja Trzewiczyńskiego.
   Na ręce prezesa Towarzystwa przekazany zostal okolicznościowy adres następującej tresci:

    „Z okazji Jubileuszu działalności Towarzystwa Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej, w imieniu władz samorządowych oraz we własnym, na Pana ręce składam najserdeczniejsze gratulacje Zarządowi i wszystkim członkom Towarzystwa za odniesione sukcesy i osiągnięcia w dotychczasowej działalności. Niech świętowany jubileusz będzie powodem do zadowolenia , niech będzie również bodźcem do dalszego działania. Swoją dziesięcioletnią społeczną pracą udowodniliście Państwo, że można zrobić to co wielu pesymistom wydawało się nieosiągalne. Lista zrealizowanych projektów jest dowodem na to ,że Towarzystwo osiąga zamierzone cele i dąży do tego, by stać się czołowa organizacją wspierająca lokalny i regionalny rozwój społeczno-gospodarczy. Życzę Państwu odważnych i innowacyjnych pomysłów, kreatywności i konsekwencji w ubieganiu się o środki z funduszy unijnych i krajowych, wielu sukcesów w przyszłości, a także dalszej, jak najlepszej współpracy z Gminą Kleczew. Życzę Państwu, aby kolejne dziesięciolecie było równie owocne jak to, które dziś macie okazję podsumować. Proszę jednocześnie przyjąć zapewnienia, że nasza gmina nadal pragnie utrzymywać dobre kontakty z Waszym Towarzystwem oraz korzystać z waszego doświadczenia, wiedzy, inwencji przy realizacji kolejnych projektów.”
                  Z wyrazami należnego szacunku
                 Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew
                             Marek Wesołowski

     W dniu 19.05.2010 Towarzystwo Promocji wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kleczewie i Starostwem Powiatowym w Koninie zorganizowało Dzień Dziecka Kleczew 2010.
      W dniu 06.06.2010 byliśmy współorganizatorami- z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kleczewie jubileuszowego XX Przeglądu Amatorskich Orkiestr Dętych „o Kleczewską wieże”. Do konkursu zgłosiły się cztery orkiestry. Złotą Kleczewska wieżę otrzymała Orkiestra Dęta z Rychwału.
      W dniu 01.08.2010 rozpoczęła się realizacja projektu pn: Wiejskie przedszkole. W ramach tego projektu powstały dwa Punkty Przedszkolne w Złotkowie i Koziegłowach oraz wsparto finansowo działalność oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Sławoszewku.
      W 2010 roku Zarząd Towarzystwa odbył pięć posiedzeń.

Rok 2011
Kontynuowana była realizacja projektu „Wiejskie przedszkole”. W Punktach Przedszkolnych w Złotkowie i Koziegłowach oraz oddziale przedszkolnym SP w Sławoszewku w roku szkolnym 2010/2011 uczestniczyło w zajęciach 49 dzieci w wieku 3 -5 lat ( 24 dziewczynki i 25 chłopców). Dla realizacji tego zadania zatrudniono 4 osoby na umowę o pracę i 12 osób na umowę zlecenie. Oprócz codziennej opieki wychowawczej dzieci uczęszczające do wspomnianych placówek mogły skorzystać z następujących zajęć: logopedia ( zajęcia grupowe i indywidualne), rytmika, zajęcia parateatralne, nauka języka angielskiego. Przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w życiu placówek szkolnych w których znajdowały się siedziby Punktów, przedstawiając okolicznościowe programy artystyczne. W dniu 21.03.2011 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Towarzystwa Promocji, podczas którego m. in. omówiono działalność stowarzyszenia w roku poprzedzającym i zatwierdzono wyniki finansowe za 2010 rok. Ogółem przychody Towarzystwa w 2010 r. wyniosły 199.716,32 zł i uzyskaliśmy nadwyżkę przychodów nad wydatkami w kwocie 8.272,64 zł.

Rok 2012
W dniu 30.07.2012 r. zakończony został projekt „Wiejskie przedszkole”. Ogółem budżet projektu wyniósł651.299,76 zł , w tym wkład Gminy Kleczew w wysokości 95.612,00 zł. Dwa Punkty Przedszkolne – w Złotkowie i Koziegłowach zostały przekazane Gminie Kleczew i weszły w skład placówek szkolnych w tych miejscowościach. Przekazano również cały sprzęt i pomoce dydaktyczne zakupione w ramach wspomnianego projektu. W dniu 25.05.2012 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Towarzystwa na którym podsumowano 2011 roku i zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ten okres- udzielając Zarządowi absolutorium. W listopadzie 2012 przygotowano wniosek –ofertę na ogłoszony przez Ministerstwo Spraw zagranicznych RP konkurs dotyczący współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r. Tytuł oferty „Kierunek południowo-wschodni”

Rok 2013
W dniu 01.05.2013 rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Kierunek południowo-wschodni” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i Gminę Kleczew. Ogółem wartość przedsięwzięcia wynosi 221.200 zł, tego dofinansowanie Gminy Kleczew w wysokości 20.000 zł. Partnerami Towarzystwa Promocji w tym projekcie są następujące organizacje : Stowarzyszenie „Centrum Kultury Polskiej im. Tymosza Padury” w Koziatyniu (Ukraina ), Stowarzyszenie polonijne „Polonia” w Jużnoukraińsku(Ukraina) stowarzyszenie „Dom Polski” w Bielcach( Mołdawia), stowarzyszenie „Ukraina-Polska- Niemcy” z siedzibą w Winnicy(Ukraina ) i Konińska Izba Gospodarcza w Koninie. W dniu 16.04.2013 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Towarzystwa Promocji. Członkowie ocenili pracę Zarządu Towarzystwa w 2012 r. udzielając mu jednogłośnie absolutorium. Następnie odbyły się wybory władz stowarzyszenia.
W wyniku wyborów zarząd Towarzystwa ukonstytuował się w następującym składzie:
1. Michał Koźlicki – prezes;
2. Roman Wesołowski – zastępca prezesa ;
3. Mirosława Woźniak – skarbnik;
4. Maria Ziemniarska – sekretarz;
5. Ewa Jakubowicz- członek Zarządu;
6. Tomasz Cichocki- członek Zarządu;
7. Anna Slugaj- członek Zarządu;

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:
1. Maria Kosińska – przewodnicząca
2. Urszula Bachera – członek
3. Jan Staszak – członek
W 2013 roku Towarzystwo Promocji liczyło 37 członków.

Rok 2014
W pierwszej połowie 2015 roku przechodziliśmy proces rozliczenia i utrwalania bilateralnych kontaktów z jego uczestnikami. W dniu 15 .05.2014 r. otrzymaliśmy pismo z Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, iż nasze rozliczenie zakończonego niedawno projektu „Kierunek południowy- wschód zostało zaakceptowane przez MSZ. W drugiej połowie 2014 roku przygotowywaliśmy wniosek na kolejny konkurs pn. „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2015 r.” Nasz wniosek obejmował zagadnienia konsolidacji środowiska polonijnego w Mołdawii oraz problemy rozszerzenia współpracy polskich i mołdawskich podmiotów gospodarczych. Projekt zamierzaliśmy realizować w partnerstwie z Konińską Izbą Gospodarczą, Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości „Polonus” z Bielc /Mołdawia/ i stowarzyszeniem pn. „Centrul Polonez” z Kiszyniowa/ Mołdawia. Kosztorys wniosku zamykał się kwotą 128.625,00 zł.

Rok 2015
W pierwszej połowie roku zaszły istotne wydarzenia w dotychczasowej historii naszego stowarzyszenia:
1. Zostaliśmy zmuszeni przez władze gminy Kleczew do zmiany siedziby naszego stowarzyszenia; obecnie siedziba Towarzystwa znajduje się w Budzisławiu Kościelnym;
2. Zweryfikowaliśmy aktywność naszych członków, zmniejszając stan liczebny naszej organizacji do 28 członków;
3. Dokonaliśmy zmian w statucie, polegających na:
a. zmianie nazwy naszego stowarzyszenia na Kleczewskie Towarzystwo Promocji i Rozwoju;
b. Dokonaliśmy korekty celu działania Towarzystwa, definiując naszą działalność na rzecz gminy i miasta Kleczew jako podstawową lecz nie jedyną dziedzinę naszych zainteresowań;
c. Zmniejszyliśmy liczebność Zarządu do sześciu osób, likwidując także stanowisko sekretarza Zarządu.
W tym miejscu pragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować p. Marii Magdalenie Ziemniarskiej za długoletnią i owocną działalność w Zarządzie Towarzystwa na stanowisku sekretarza Zarządu . Pani Maria zrezygnowała z pełnienia tej funkcji ze względu na wiek.