CELE I ZADANIA
Działalność Towarzystwa ukierunkowana jest w szczególności na rzecz ogółu społeczeństwa gminy i miasta Kleczew i jest jego podstawową statutową działalnością.

To cytat ze statutu naszego stowarzyszenia. Dokładniej naszą działalność obrazuje 13 szczegółowych celów, zawartych w dalszej części statutu :

1. Aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-gospodarczym gminy i miasta, współpracę ze wszystkimi podmiotami działającymi na terenie gminy a szczególnie z samorządem terytorialnym.

2. Prowadzenie wszechstronnej działalności informacyjnej o potencjale społeczno-gospodarczym i kulturalnym gminy i miasta Kleczew.

3. Promowanie podmiotów i zamierzeń gospodarczych ukierunkowanych na wzrost potencjału ekonomicznego gminy i jej mieszkańców.

4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej, upowszechnianie wiedzy o historii i teraźniejszości gminy i miasta Kleczew.

5. Propagowanie i zawiązywanie różnego rodzaju kontaktów i związków z podmiotami społeczno-kulturalnymi i gospodarczymi innych miast i krajów z Towarzystwem i gminą Kleczew.

6. Współpracę i uczestnictwo w kreowaniu strategii rozwoju gminy i miasta Kleczew.

7. Organizację różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych oraz turystyczno-krajoznawczych mających na celu promowanie Gminy.

8.Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

9. Podejmowanie działań na rzecz ochrony praw i zdrowia konsumentów.

10. Organizacja różnego typu działań oraz tworzenie instytucjonalnych struktur dla promocji i ochrony zdrowia mieszkańców gminy i miasta Kleczew.

11. Tworzenie instytucjonalnych struktur opiekuńczych oraz podejmowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych mających na celu prawidłowe funkcjonowanie rodziny.

12.Podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia bezrobocia oraz towarzyszących mu zjawisk marginalizacji i wykluczenia społecznego wśród mieszkańców gminy Kleczew.

13 Prowadzenie zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych nie tylko na terenie gminy Kleczew.